உபதேசரத்தினமாலை உரை தமிழாக்கம் By Dr u . Ve M. Varadarajan swami,book release funcition

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/102266393257364754463/albumid/6117054441598963361?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” in_array=”function (p_val) {
for(var i = 0, l = this.length; i < l; i++) {
if(this i == p_val) {
return true;
}
}
return false;
}" ] held on 15 Feb 2015. Tirumalai Periya jeeyar, Chinna jeeyar, 25 sathsampradaaya scholars including Mamunigal Ashtadiggaja santhathiyaar and many more asthigas attended the function and made it a grand success.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *