உபதேசரத்தினமாலை உரை தமிழாக்கம் By Dr u . Ve M. Varadarajan swami,book release funcition

DSC_2459.JPGDSC_2465.JPGDSC_2475.JPGDSC_2483.JPGDSC_2489.JPGDSC_2490.JPGDSC_2502.JPGDSC_2517.JPGDSC_2520.JPGDSC_2536.JPGDSC_2541.JPGDSC_2546.JPGDSC_2552.JPGDSC_2553.JPGDSC_2558.JPGDSC_2559.JPGDSC_2563.JPGDSC_2565.JPGDSC_2571.JPGDSC_2581.JPGDSC_2586.JPGDSC_2607.JPGDSC_2611.JPGDSC_2629.JPGDSC_2632.JPGDSC_2635.JPGDSC_2642.JPGDSC_2645.JPGDSC_2652.JPGDSC_2584.JPGDSC_2661.JPGDSC_2667.JPGDSC_2676.JPGDSC_2684.JPGDSC_2690.JPGDSC_2696.JPGDSC_2701.JPGDSC_2704.JPGDSC_2707.JPGDSC_2713.JPGDSC_2719.JPGDSC_2726.JPGDSC_2728.JPGDSC_2734.JPGDSC_2740.JPGDSC_2744.JPGDSC_2745.JPGDSC_2746.JPGDSC_2748.JPGDSC_2752.JPGDSC_2754.JPGDSC_2757.JPGDSC_2761.JPGDSC_2763.JPGDSC_2768.JPGDSC_2772.JPGDSC_2781.JPGDSC_2775.JPGDSC_2779.JPGDSC_2786.JPGDSC_2791.JPG
held on 15 Feb 2015. Tirumalai Periya jeeyar, Chinna jeeyar, 25 sathsampradaaya scholars including Mamunigal Ashtadiggaja santhathiyaar and many more asthigas attended the function and made it a grand success.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *