Unlocking the values – Mamunikal – 10B

[sc:t]ivvuligaNai-k- kaN peRuthAn[sc:/t] [sc:t]இவ்வுலகினைக் கண் பெறுத்தான்[sc:/t] [sc:b] The eyes-kaN- is considered as most sacred of the organs. To see is to take care and administer so that the mighty do not exploit the lesser ones. rAvaNA was accumulating sins after amassing boons. The mistakes culminating in blunders and so PeriyAzvAr aptly words this as [sc:q]’pizakkudaiya irAvaNan'[sc:/q] [sc:q]பிழக்குடைய இராவணன்[sc:/q] Having got

Read more

Unlocking the values – Mamunikal – 10A

[sc:t]THE IMPLICIT EXCLUSION[sc:/t] [sc:b] [sc:q]kulam pAzh paduthu[sc:/q] [sc:q]குலம் பாழ் படுத்த பெருமான்[sc:/q] Sri PeriyAzvAr describes the killing of the rAvanA and his clan as ‘decimating the clan’. [sc:q]’kulam pAzh paduthu..’ 4-2-1 of PeriyAzvAr thirumozhi[sc:/q]. If that is so, what will happen to the likes of Sri VibhIshanAzvan and his kins?They were not slain. So the words should have been [sc:q]’kulam pAzh

Read more

Unlocking the values – Mamunikal – 9

[sc:t]பிராட்டியும் திரௌபதியும்[sc:/t] [sc:b] ஸ்ரீவசனபூஷண திவ்ய ஶாஸ்திரத்தில், “பிராட்டி சக்தியை விட்டாள் , த்ரௌபதி லஜ்ஜையை விட்டாள்” என்பது 82வது சூத்திரம். 81வது சூத்திரத்தில், ‘பிராட்டிக்கும் த்ரௌபதிக்கும் வாசி ‘சக்தியும் அசக்தியும்’ என்று ஸ்வாமி பிள்ளை உலகாசிரியர் அருளிச்செய்தார். இங்கு மாமுனிகள் வ்யாக்கியானம் இடுகையில், பிராட்டிக்கு சக்தி இருப்பதும், ஆனால் சக்தியை பயன்படுத்தவில்லை என்று அறுதியிட வேண்டும். [sc:q]பிராட்டி சக்தி வெளிபட்டது எப்போது?[sc:/q] “ஸீதோ பவ”என்று பிராட்டி அக்னியை நியமித்து , லங்கையில் திருவடிக்கு இட்ட அக்னியை தணித்தது நாம் அறிந்ததே. இப்படி, நெருப்பை தணிக்கும் சக்தி கொண்ட பிராட்டி , அதை “தக்தோ பவ”என்று தீயை மூட்டி லங்கையை தகித்திருக்கவும் இயலுமே. ஆக, பிராட்டக்கு சக்தி இருப்பது

Read more

Unlocking the values – Mamunikal – 8

[sc:t]கண்ணன் வெண்ணெய் விழுங்கியது ஏன்? திரவமும் அன்று–திடபதார்த்தமும் அன்று[sc:/t] [sc:b] [sc:q]மிடறு மிடறு மெழு மெழுத்தோட‌ …வெண்ணெய் விழுங்கி (பெரியாழ்வார் திருமொழி 3-2-6) [sc:/q] இங்கு மாமுனிகள் வெண்ணெய் பற்றி ஆராய்ச்சி வைக்கிறார். ஓதநாபூபாதிகள் அமுது செய்யும்போது குறிக்கொண்டு, திருப்பவளத்திலே இட்டிருக்குமென்று மெள்ள மிடற்றுக்குக்கீழே இழிச்ச வேணுமிறே. இத்தால் வெண்ணெய் விழுங்கும்போதை அநாயாஸம் சொல்லுகிறது.  மிடற்றிலுறுத்தாமல் மெழுமெழுத்து உள்ளே ஓடும் படியிறே இருப்பது. From Mahavidwan Versatile Genius Sri U. Ve. Kanchi PBA swami’s Divyartha dheepikai [sc:q]இலட்டுவும் சீடை முதலான

Read more

Unlocking the values – Mamunikal – 7

[sc:t]திருவரங்கம்[sc:/t] [sc:b][sc:q]பரத்வாதி குணங்கள் பிரகாசிக்கை, சகலரும் அனுபவிக்கை, முன்பனுபவித்த திவ்ய தேசங்களுக்கு வேற்பற்று,சகல லோகங்களுக்கும் ஆதீனம், பகலிருக்கை, ஶ்ரிய:பதித்வம்.[sc:/q] ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் , நான்காம் பத்தில், திருவரங்கம் விஷயமான திருமொழியை அருளிச் செய்கிறார். மாமுனிகள் இதற்கு, அவதாரிகை இடுகையில் , மிக ரசமாக, இதை அடி முதல் ஆழ்வார் அனுபவித்த பாசுரங்களையும், திவ்ய தேசங்களையும், இத்திவ்ய தேசத்திற்கு உண்டான தொடர்பையும், ஏற்றத்தையும் நமக்கு காட்டி அருளுகிறார். [sc:q]விபவாவதாரத்தை அனுபவித்தல்[sc:/q] முதலில் கிருஷ்ணாவதார சேஷ்டிதங்களையும் , அவதாராந்தர சேஷ்டிதங்களையும் அனுபவித்து, பின்பு ராமகிருஷ்ணாவதார குணங்கள் எல்லாம் பிரகாசிக்கும் உகந்தருளின நிலங்களான [sc:q]மற்றைய திவ்ய தேசங்களை அனுபவித்தல்.[sc:/q] திருமலையில் நிற்கிற அழகரையும், திருமலை ஆழ்வாரையும், திருகோட்டியூரும், கண்டம் என்னும் கடிநகரும், அனுபவித்தார் ஆழ்வார். [sc:q]அவற்றுக்கு வேற்பற்றான திருவரங்கத்தை

Read more

Unlocking the values – Mamunikal – 6

  [sc:b] மன்னு குறுங்குடி , பொத்த உரல்   ஸ்வாமி மாமுனிகள் வியாக்கியானம் இடுகையில், ஒரொரு சொல்லிற்கும் ஏன்,எதற்கு, என்பதை ஆராய்வதைக் காண்கிறோம்.   இதோ பெரியாழ்வார் திருமொழியிலிருந்து …     மன்னு குறுங்குடியாய்1-6-8 இங்கு மன்னு என்று விஶேஷிப்பதன் தாத்பர்யம் அருளிச்செய்கிறார்.   பிரளயத்துக்கும் அழியாத திருக்குருங்குடியிலே வர்த்திக்கிறவனே ! இதற்கு ஸ்ரீசைலேசர் அரும்பதம் :- கிருஷ்ணன் திருமாளிகையை சாகரம் அழித்தாற்போல் அழியாமல் என்றபடி.     பொத்த உரல் 1-10-7 கண்ணன் பாலும், நெய்யும், களவு செய்து விடுவான்

Read more

Unlocking the values – Mamunikal – 5

[sc:t]சரமஶ்லோகம்[sc:/t]   [sc:b] நம் ஆசார்யர்கள் , ரஹஸ்யார்த்தங்களை எங்கெல்லாம் எடுத்துச் சொல்ல முடியுமோ, அங்கு நிச்சயமாகக் கோடிட்டுக் காட்டுவார்கள். ஸ்வாமி நம்பிள்ளை நாலாம் பத்து, ஈடு பிரவேஶத்தில், முதல் முன்று பத்து, த்வயார்த்தத்தின் உத்தர வாக்கியத்தையும், அடுத்த மூன்று பத்து, பூர்வ வாக்கியத்தையும் அநுஸந்திப்பதாகக் காட்டுவர். ஈட்டுப் பெருக்கரான நம் பெரிய ஜீயர் இதோ , சரமஶ்லோகத்தை இப்படி நமக்கு எடுத்துக் கொடுக்கிறார் முமுஷுப்படி–த்வயார்த்தம் 116 சூத்திரத்தில்… [sc:q]புறம்புண்டான பற்றுக்களையடைய வாஸனையோடே விடுகையும்,[sc:/q] [sc:q]எம்பெருமானையே தஞ்சமென்று பற்றுகையும் …[sc:/q] இதற்கு வியாக்கியானம் அருளுகையில்,

Read more

Unlocking the values – Mamunikal – 4

[sc:t]VAISHNAVA VAAMAMAM-TIRUKKURUNKUDI வைஷ்ணவ வாமனம்-திருக்குறுங்குடி[sc:/t]   [sc:b] Sri Azhagiya Manavaalap PerumaaL nayanar, while describing the the auspicious quality of TirukkuRunkuDi Diva Desam spells out thus [sc:q] வைஷ்ணவ வாமனத்தில் நிறைந்த நீல மேனியின் ருசி ஜனக விபவ லாவண்யம் பூர்ணம் -ஆசார்ய ஹ்ருத்யம் 162 இங்கு மாமுனிகள், திருக்குறுங்குடி என்னாதே , வைஷ்ணவ வாமனம் என்றது ஏன் என்பதை  ஆராயுங்கால்![sc:/q] (As seen above , Sri Nayanaar does not mention as TirukkuRunkudi

Read more

Unlocking the values – Mamunikal – 3

[sc:t]Mamunigal’s probing questions on Acharya hrudhayam[sc:/t]   [sc:b] While enumerating the unique qualities of respective divya -desam-s in Acharya hrudhaym, Swami Azhagiya ManavaLap perumaL Nayanar commences with Tiruvarangam. SriRangam comes up on the seventh Ten of Tiruvaimozhi and several divya desam-s precede that . Kilaroli iLamai -is the first dedicated ten for a divya desam the final thiruvaimzohi of second

Read more

Unlocking the values – Mamunikal – 2

[sc:t]தூது போனவன் ஏற்றம்[sc:/t] [sc:t]dhUthu pOnavan ERRam[sc:/t]   [sc:b]Continuing the discussion on the fifth sUthram of Srivachana bHushaNam- let us now see how Sri MaNavALa mAmunikaL analyses the above mentioned  term. Though the job of emissary is good, it is not an exalted one. Visualise a king and  his messenger. The messenger has to don a pamphlet (Olai) on his neck indicating

Read more

Unlocking The Values – Mamunikal – I

[sc:t]CLASSICAL ANALYSIS BY SVAMI MANAVALA MAMUNIKAL[sc:/t] [sc:b]If one immerses in the IDu, IDu appears great. If one goes into TirunedunthANTakam vyAkyAnam, it is magnum opus. However, if we go into the commentaries of Sri MaNavALa mAmunikaL, these are extremely wonderful. All the qualities of commentaries are present in these and is outstanding. Be it the vyAkyAnam for mumUskhuppadi or SrivAchanabHUshaNam or AchArya

Read more